Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

 

 

Drozdowo, 2013.11.26

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761) na podstawie protokołu przeprowadzonej oceny majątku ruchomego Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. Szczegółowy wykaz majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

  1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi odbędzie się poprzez:
  1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę gospodarki budżetowej.
  2. Sprzedaż o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1.
  3. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1 i 2.
  1. Instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku Nr 1 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać  pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym w rozporządzeniu.
  2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym w rozporządzeniu.
  3. 1. Wniosek winien być dostarczony  do dnia 13 grudnia 2013 r.

2. Wniosek winien zawierać:

- oświadczenie oferenta o zainteresowaniu nabyciem składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1

- dane oferenta i adres,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

- oświadczenie oferenta, że uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

     V.       Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta

                 zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

  1.       W przypadku, gdy dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku

            ruchomego komisja przeprowadzi między tymi oferentami aukcję. O terminie

            i miejscu   aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

    VII.      W przypadku aukcji, umowa sprzedaży zostaje zawarta z osobą, która zaoferuje

                 najwyższą cenę.

  1. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu

 zawiadomienia o przyjęciu oferty lub niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, jednakże w obu przypadkach w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

  1. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na konto nr . Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zgodnie z treścią rozporządzenia.  

 

 

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 13 grudnia 2013 r. do godz. 10.00 na adres:

 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Drozdowo ul. Głowna 52

18-421 Piątnica

Tel. 862192175

e-mail: lpkdn.drozdowo@wp.pl

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów i udzielania wyjaśnień jest:

Elżbieta Gromadzka tel. 86 219 21 75

Adres e-mail: lpkdn.drozdowo@wp.pl

codziennie w godz. 1000 – 1400

 

 

  Wykaz składników rzeczowych przeznaczonych do zagospodarowania przez przekazanie innym jednostkom, sprzedaż lub darowiznę (zbędnych):

 

Lp.

Składniki majątku

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza

Data przyj. do używania

1

Odkurzacz piorący Zelmer

ŁPK/G8/47/808

50,00

05.12.1997

2

Stoły laboratoryjne szt. 5

ŁPK/G8/808/112

30,00/szt.

27.04.2001

3

Aparat fotograficzny NIKON F-50 BODY z filtrami i statywem

ŁPK/G8/23/800

100,00

21.10.1996

4

Obiektyw Sigma AF 200 M LENS

ŁPK/G8/23/800

50,00

04.12.1996

5

Lampa NIKON SB 26

ŁPK/G8/800/28

50,00

04.12.1996

6

Aparat fotograficzny Olimpus

ŁPK/G8/808/121

50,00

26.06.20013

7

Magnetowid Panasonic

ŁPK/G6/31/621

50,00

13.12.1996

8

Obiektyw Sigma AF-400

 

ŁPK/G8/800/25

100,00

04.12.1996

9

Telewizor Panasonic TX-28MD3P

ŁPK/G6/49/621

50,00

23.12.1997

 

Metryka strony

Udostępniający: lpkdn

Wytwarzający/odpowiadający: ŁPKDN

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data wprowadzenia: 2013-11-26

Data modyfikacji: 2016-12-05

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2013-11-26