Załącznik nr 2 do regulaminu

udzielania zamówień publicznych

(do zamówień powyżej  10.000 zł)

 

 

Drozdowo, dn. 15.12.2015r

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.  Dane Zamawiającego:

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Drozdowo, ul. Główna 52

18-421 Piątnica Poduchowna

 

 2.  Opis przedmiotu zamówienia:

      Olej opałowy – w ilości ok 5000l

Olej napędowy ON – w ilości ok. 2200l

Benzyna bezołowiowa PB – w ilości ok. 300l

 

Paliwo będzie sukcesywnie zamawiane i tankowane na Państwa stacji, w ilościach zależnych od potrzeb. Olej opałowy musi być dowożony do siedziby Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie.

 

3.  Opis wymagań:

Paliwa dobrej jakości spełniające wymagane normy.

 

4.  Wykaz dokumentów:

Posiadane świadectwa jakości, atesty i certyfikaty

 

5.  Kryteria oceny ofert

Wysokość rabatu od ceny litra paliw

 

6.  Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r

 

7.  Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym druku osobiście do dnia 28.12.2015 roku do godziny 15:00 pod adresem:

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Drozdowo, ul. Główna 52

18-421 Piątnica Poduchowna

Dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lpkdn.drozdowo@wp.pl lub faxem pod nr 86-219-21-75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

........................................

(pieczątka oferenta)

 

 

 

 

 

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2015r dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.

 

Dostawa paliw do Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

 

niniejszym składamy ofertę następującej treści:

 

  1.  
  1. Oferujemy wykonanie zamówienia oleju opałowego – kwota upustu netto  ………………. zł/1 litr
  2. Oferujemy wykonanie zamówienia oleju napędowego ON – kwota upustu netto ………………. zł/1 litr
  3. Oferujemy wykonanie zamówienia benzyny bezołowiowej PB – kwota upustu netto ………………. zł/1 litr

 

2.  Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

 

3.  Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą do ………………………………..

 

Załączniki:

 

1.  ....................

 

2.  ....................

  ............................................................

                                                     (data i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: lpkdn

Wytwarzający/odpowiadający: ŁPKDN

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data wprowadzenia: 2015-12-21

Data modyfikacji: 2016-12-05

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2015-12-21