Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi ogłasza nabór na stanowisko

strażnika

 1. Nazwa i adres jednostki: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie  ul. Główna 52, 18-421 Piątnica
 2. Wymiar zatrudnienia: pełny etat; godziny pracy od 8.00 do 16.00, pn.-pt.
 3. Termin rozpoczęcia stosunku pracy: maj 2017 r.
 4. Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie średnie (mile widziane przyrodnicze i pokrewne),

-         doświadczenie zawodowe  minimum 2 letnie,

-         znajomość przyrody i umiejętność interpretacji zjawisk w niej zachodzących,

-         dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym standardowych narzędzi informatycznych,

-         prawo jazdy kat. B,

-         umiejętność pracy twórczej i koncepcyjnej,

-         umiejętność pisania i redagowania notatek prasowych, komunikatów, artykułów popularyzatorskich,

-         zainteresowanie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska,

-         znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony  środowiska i przyrody (Ustawa o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska).

 

 1. Predyspozycje osobowościowe:

-         wysokie umiejętności samoorganizacji pracy,

-         łatwość nawiązywania kontaktów i budowania trwałych relacji,

-         podejmowanie inicjatyw, twórcze myślenie,

-         umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,

-         wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-         prowadzenie działalności kontrolno-lustracyjnej na terenie parku i otuliny

-         inwentaryzacja cennych pod względem przyrodniczym obiektów i wnioskowanie o objecie ich ochroną prawną,

-         kontrola prawidłowości funkcjonowania obiektów poddanych pod ochronę (rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, strefy ochronne stanowisk lęgowych rzadkich ptaków),

-          kontrola stanu oznakowania Parku tablicami urzędowymi i informacyjnymi oraz bieżące ich uzupełnianie,

-         prowadzenie ośrodka rehabilitacji ptaków,

-          utrzymanie we właściwym stanie terenu wokół siedziby Parku.

-          realizacja zleceń wynikających z § 36. 1. planu ochrony Parku dotyczących likwidacji nielegalnych miejsc eksploatacji surowców mineralnych, wysypisk odpadów, wylewania gnojowicy, stosowania chemicznych środków ochrony roślin, nawożenia mineralnego.

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca jednozmianowa terenowa w różnych warunkach pogodowych oraz sporadycznie  przy obsłudze komputera w budynku Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

1)     życiorys (CV),

2)     kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

3)     kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych  potwierdzających podniesienie kwalifikacji związanych z  opisem stanowiska,

4)     kopie świadectw pracy, zaświadczeń, potwierdzających staż pracy,

5)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnika,

6)     prawo jazdy

7)      inne dokumenty istotne dla stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór.

 

 

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów/-tki do 25 kwietnia 2017 roku,

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów/-tki do 26 kwietnia 2017 r.

- rozmowa kwalifikacyjna 26-28 kwietnia 2017 roku,

- ogłoszenie wyników – do 28 kwietnia 2017 roku.

 

 1. Termin i sposób składania dokumentów:

Oferty mogą być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Nabór na stanowisko strażnika” określone w ogłoszeniu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, na adres: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie ul. Główna 52, 18-421 Piątnica lub dostarczone osobiście  do siedziby Parku pokój. Nr 1. z potwierdzeniem doręczenia.

 

Oferty należy złożyć do dnia 25 kwietnia 2017 roku. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do siedziby Parku.

 

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru. Kandydaci muszą spełnić niezbędne wymagania oraz złożyć komplet dokumentów.

Na podstawie nadesłanych ofert i weryfikacji dokonany zostanie wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.  Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 26-28 kwietnia 2017 roku. Ostateczny wybór Kandydata/-tki na pracownika nastąpi 28 kwietnia 2017 roku. O wyniku naboru zostaną poinformowani wszyscy Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do rozmowy.

 

 1. Dodatkowe informacje:

-         Przewidywany poziom wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze 2000 brutto/miesiąc + dodatek stażowy.

-         Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

-         O terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mailową.

-         Informacje o procesie rekrutacji i wynikach naboru będą ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŁPKDN.

-         Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 219 21 75 (Elżbieta Gromadzka) w godzinach 9.00 – 14.00, poniedziałek-piątek.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Mariusz Sachmaciński

                                                                                                                                                                         Dyrektor Łomżyńskiego Parku

                                                                                                                                                                          Krajobrazowego Doliny Narwi

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: lpkdn

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data modyfikacji: 2017-04-18

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2017-04-18