Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi ogłasza nabór na stanowisko

referenta ds. ochrony środowiska

 1. Nazwa i adres jednostki: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie ul. Główna 52, 18-421 Piątnica
 2. Wymiar zatrudnienia: pełny etat; godziny pracy od 7.30 do 15.30, pn.-pt.
 3. Termin rozpoczęcia stosunku pracy: kwiecień 2016 r.
 4. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe pełne, profilowane przyrodnicze tj.: ochrona środowiska, biologia, leśnictwo i pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe kierunkowe, praca w zakresie opisanym w pkt. 6,
 • znajomość przyrody i umiejętność interpretacji zjawisk w niej zachodzących,
 • dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym standardowych narzędzi informatycznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy twórczej i koncepcyjnej,
 • umiejętność pisania i redagowania notatek prasowych, komunikatów, artykułów popularyzatorskich,
 • zainteresowanie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony  środowiska i przyrody (Ustawa o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w opracowaniu koncepcji, pozyskiwaniu funduszy, prowadzeniu projektów i ich promocji,
 • znajomość nowoczesnych form przekazu i kanałów komunikacji,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń promocyjnych, edukacyjno- przyrodniczych i działań marketingu społecznego,
 • pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
 • znajomość programu SmartDoc do obsługi korespondencji.

Predyspozycje osobowościowe:

 • wysokie umiejętności samoorganizacji pracy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i budowania trwałych relacji,
 • podejmowanie inicjatyw, twórcze myślenie,
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,
 • wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie lustracji terenu w zakresie zagospodarowania, wykorzystania i składowania odpadów stałych oraz przygotowywanie wniosków do lokalnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad zagospodarowania odpadów w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko,
 • prowadzenie lustracji terenu pod kątem zakazu wylewania gnojowicy i ograniczenia nawożenia mineralnego w dolinie Narwi,
 • współdziałanie z Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie kontroli obór bezściółkowych,
 • kontrola stanu użytków ekologicznych i podejmowanie działań zmierzających do ich zagospodarowania zgodnego z Planem Ochrony Parku,
 • prowadzenie prac monitoringowych flory i fauny parku,
 • udostępnianie wyników prac monitoringowych i badawczych,
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji prac semestralnych i dyplomowych o tematyce związanej z zagadnieniami poznania, ochrony i udostępniania obszarów Parku,
 • organizacja badań naukowych i współpraca z ośrodkami naukowymi w zakresie tematów badawczych realizowanych na obszarze parku i prowadzenia badań środowiska przyrodniczego,
 • opracowywanie materiałów do wydawnictw własnych Parku,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca jednozmianowa w budynku Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie, praca terenowa w różnych warunkach pogodowych oraz przy obsłudze komputera po około  4 godzin dziennie.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych  potwierdzających podniesienie kwalifikacji związanych z  opisem stanowiska,
 5. kopie świadectw pracy, zaświadczeń, potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie (zaświadczenie), że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,
 8.  inne dokumenty istotne dla stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór.

 

 

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów/-tki do 29 lutego 2016 roku,

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów/-tki do 5 marca 2016 roku,

- test sprawdzający wiedzę – rozmowa kwalifikacyjna 7 - 10 marca 2016 roku,

- ogłoszenie wyników – do 11.03.2016 roku.

 

 1. Termin i sposób składania dokumentów:

Oferty mogą być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Nabór na stanowisko…..” określone w ogłoszeniu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, na adres: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie ul. Główna 52, 18-421 Piątnica lub dostarczone osobiście  do siedziby Parku pokój. Nr 1. z potwierdzeniem doręczenia.

 

Oferty należy złożyć do dnia 29 lutego 2016 roku. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do siedziby Parku.

 

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru. Kandydaci muszą spełnić niezbędne wymagania oraz złożyć komplet dokumentów.

Na podstawie nadesłanych ofert i weryfikacji dokonany zostanie wybór osób, które zostaną zaproszone do napisania testu weryfikującego wiedzę w siedzibie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Osoby, które odpowiedzą prawidłowo na 65% pytań testu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Przeprowadzenie tej procedury rekrutacyjnej planowane jest w terminie 7 marca 2016 roku. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 8-10 marca 2016 roku. Ostateczny wybór Kandydata/-tki na pracownika nastąpi 11 marca 2016 roku. O wyniku naboru zostaną poinformowani wszyscy Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do rozmowy.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • Przewidywany poziom wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze 1800-2000 brutto/miesiąc + dodatek stażowy.
 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mailową.
 • Informacje o procesie rekrutacji i wynikach naboru będą ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŁPKDN.
 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 219 21 75 (Elżbieta Gromadzka) w godzinach 9.00 – 14.00, poniedziałek-piątek.

 

 

 

 

Załącznik:

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: lpkdn

Wytwarzający/odpowiadający: ŁPKDN

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data wprowadzenia: 2016-02-15

Data modyfikacji: 2016-12-05

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2016-02-15