STATUT

 

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

 

            § 1. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, powołany rozporządzeniem Nr 4/94 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 10 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Woj. Łom. Nr 11, poz. 99), zwany dalej „Parkiem” działa na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.

     Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

 1. rozporządzenie Nr 3/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 152, poz. 1406);
 2. niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. Obszarem działalności Parku jest teren Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi wraz z otuliną.

       2. Siedzibą Parku jest miejscowość Drozdowo, gm. Piątnica.

§ 3. Park działa jako wojewódzka jednostka budżetowa na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 1 pkt 3 Statutu.

§ 4. Nadzór i kontrolę nad działalnością Parku sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

§ 5. 1. Finansowanie działalności Parku należy do Województwa Podlaskiego, które otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa, i jest określone w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego.

       2. Podstawą działalności finansowej Parku jest plan dochodów i wydatków określony w ustawie, o której mowa w § 1 pkt 3 Statutu, oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego roczny plan rzeczowo – finansowy.

§ 6. 1. Parkiem kieruje Dyrektor Parku, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Dyrektorem”.

       2. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje pracownik przez niego upoważniony.

       3. Dyrektor:

 1. realizuje zadania wynikające z ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1 Statutu, oraz innych ustaw;
 2. prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą związaną z ochroną przyrody i funkcjonowaniem Parku;
 3. współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami i służbami w zakresie ochrony przyrody Parku;
 4. zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Parku;
 5. jest przełożonym, ustala zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności podległym mu pracownikom;
 6. ustala regulamin organizacyjny Parku;
 7. ustala regulamin premiowania i inne regulaminy wewnętrzne;
 8. uczestniczy w posiedzeniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody.

 

§ 7. 1. Dyrektor Parku wykonuje zadania z zakresu ochrony: przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej i turystycznej przy pomocy pracowników Służby Parku Krajobrazowego.

       2. Strukturę organizacyjną Parku tworzą stanowiska pracowników, określone na podstawie: rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach  w Służbie Parków Krajobrazowych (Dz. U. Nr 41,  poz. 395).

§ 8. Szczegółowy zakres zadań, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wszelkich zmian w statucie Parku Krajobrazowego może dokonać Sejmik Województwa Podlaskiego w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

Metryka strony

Udostępniający: lpkdn

Wytwarzający/odpowiadający: ŁPKDN

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data wprowadzenia: 2013-01-31

Data modyfikacji: 2016-12-07

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2013-01-31