ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 53/644/2011

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011 ROKU

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

 

 

RODZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, zwanego dalej Parkiem, określa ramowy zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasady funkcjonowania Parku.

 

§ 2. Regulamin organizacyjny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi stanowi podstawę działania Parku i opracowany został na podstawie:

 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w  Służbach Parków Krajobrazowych (Dz. U. Nr 41, poz. 395),
 5. rozporządzenia Nr 4/94 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 10 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,
 6. rozporządzenia Nr 3/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 152, poz. 1406),
 7. Uchwały Nr III/19/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniającej rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 23, poz. 333),
 8. uchwały Nr III/20/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony  Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 23, poz. 334),
 9. uchwały Nr XXXI/365/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Łomżyńskiemu Parkowi Krajobrazowemu Doliny Narwi,

 

§ 3. Zgodnie ze Statutem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi do podstawowych zadań Parku należy:

 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej związanej z ochroną przyrody i funkcjonowaniem Parku,
 4. współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i służbami w zakresie ochrony przyrody parku,
 5. kontrola zgodności działań inwestycyjnych z planem ochrony parku,
 6. opracowywanie i gromadzenie informacji o stanie środowiska.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych oraz podział zadań pomiędzy

Dyrektora Parku a komórkami organizacyjnymi bezpośrednio podporządkowanymi

 

§ 4. Pracą Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki pracy Parku.

 

§ 5. Funkcję kierowniczą Dyrektor Parku wykonuje przy pomocy bezpośrednio nadzorowanych pracowników Służby Parku Krajobrazowego zajmujących następujące stanowiska:

 1. głównego księgowego,
 2. stanowisko do spraw ochrony przyrody,
 3. stanowisko do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
 4. stanowisko do spraw ochrony środowiska,
 5. stanowisko do spraw turystyki i rekreacji,
 6. stanowisko do spraw edukacji,
 7. stanowisko strażników.

 

§ 6. Pracownicy na poszczególnych stanowiskach wymienieni w § 5 wykonują zadania wynikające z kompetencji Dyrektora Parku.

 

§ 7. Dyrektora Parku zastępuje z urzędu główny księgowy. Zakres kompetencji dotyczy wszystkich spraw leżących w kompetencji zadań Dyrektora Parku, wynikających z pełnionej funkcji, o których mowa w § 3.

 

§ 8. Do zakresu działań Dyrektora Parku należą sprawy:

 1. wynikające z ogólnego kierowania samorządową jednostką budżetową, a w szczególności:
 1. określenie organizacji wewnętrznej Parku oraz form i metod pracy,
 2. dokonanie podziału zadań i kompetencji oraz nadzór nad wykonaniem zadań na wszystkich stanowiskach,
 3. opracowanie rocznych planów pracy i uzyskanie ich akceptacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego,
 4. składanie rocznych sprawozdań z wykonania planów pracy,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz zleconych przez jednostkę nadrzędną,
 1. reprezentowania Parku na zewnątrz oraz składanie oświadczeń związanych z prowadzoną działalnością,
 2. nadzór nad działalnością merytoryczną Parku oraz pracami przygotowanymi przez pracowników bezpośrednio podporządkowanych Dyrektorowi,
 3. uczestnictwo w posiedzeniach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

 

§ 9. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy:

 1. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę Parku,
 2. podejmowanie decyzji kadrowych dotyczących pracowników Parku,
 3. podejmowanie decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji kierownictwa zakładu pracy w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych,
 4. decydowanie o przedmiocie organizacji wewnętrznej Parku.

 

 

 

§ 10. Do zakresu działania głównego księgowego należy:

 1. ścisła współpraca z Dyrektorem i kierowanie działalnością finansowo – księgową, za co ponosi pełną, bezpośrednią odpowiedzialność,
 2. planowanie budżetowe i opracowanie związanych z nim projektów planów finansowych Parku,
 3. prowadzenie rachunkowości budżetowej i planu finansowego oraz sprawozdawczości z ich wykonania,
 4. nadzór nad całokształtem gospodarki majątkowej, inwentaryzacyjnej i prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 5. prowadzenie spraw kadrowych,  ubezpieczeń społecznych i majątkowych,
 6. prowadzenie spraw płacowych pracowników Parku, spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych,
 7. prowadzenie obsługi finansowej Parku,
 8. prowadzenie dokumentacji finansowej i nadzór nad zgodnością zakupu towarów i usług z ustawą o zamówieniach publicznych,
 9. podczas nieobecności dyrektora pełnienie obowiązków dyrektora.

 

ROZDZIAŁ III

Wewnętrzna struktura organizacyjna Parku

 

§ 11. 1. W Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi tworzy się następujące stanowiska pracy zaliczane do Służby Parków Krajobrazowych:

 1. Dyrektor,                                                         
 2. główny księgowy,                                           
 3. stanowisko do spraw ochrony przyrody,         
 4. stanowisko do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
 5. stanowisko do spraw ochrony środowiska,   
 6. stanowisko do spraw turystyki i rekreacji,     
 7. stanowisko do spraw edukacji,        
 8. stanowisko strażników.
 1. Zadania i czynności przewidziane dla poszczególnych stanowisk pracy wymienionych w ust. 1 wykonują pracownicy, zgodnie z indywidualnymi, ustalonymi dla nich zakresami czynności.
 2. W zależności od potrzeb możliwe jest dzielenie etatów i zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także łączenie stanowisk.             

 

ROZDZIAŁ IV

Zakresy działania dla poszczególnych stanowisk pracy

 

§ 12. Czynności wspólne dla wszystkich stanowisk pracy:

Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za:

 1. należyte przechowywanie i ewidencjonowanie akt spraw, zbiorów zarządzeń, spisu spraw, rejestru,
 2. dbanie o powierzony sprzęt i mienie Parku,
 3. prowadzenie akt spraw zgodnie z zajmowanym stanowiskiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. postępowanie  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami kultury (zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim),
 5. przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej i państwowej,
 6. utrzymywanie porządku na terenie siedziby Parku.

 

§ 13. Czynności dla poszczególnych stanowisk pracy:

 1. stanowisko do spraw ochrony przyrody:
 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów dokumentujących stan przyrody Parku,
 2. prowadzenie monitoringu, obserwacji i ewidencji zdarzeń przyrodniczych,
 3. zamieszczanie na stronie internetowej parku zgromadzonych materiałów,
 4. wyznaczanie, opis i oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych,
 5. współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony i tworzenia systemu obszarów i obiektów chronionych,
 6. współpraca z lokalnymi samorządami, konserwatorem zabytków i organizacjami ekologicznymi w zakresie ochrony Parku,
 7. gromadzenie eksponatów flory i fauny ich przechowywanie i udostępnianie,
 8. propagowanie i ochrona walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Parku i regionu,
 9. działanie na rzecz ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny,
 10.  opracowywanie materiałów do wydawnictw własnych Parku,
 11. pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
 1. stanowisko do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych:
 1. kontrola zgodności realizacji inwestycji budowlanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i planem ochrony Parku,
 2. kontrola terenu i ocena zgodności z ustaleniami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ochrony Parku i jej  wpływu na stan przyrody,
 3. współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony i tworzenia systemu obszarów chronionych oraz ich zachowania,
 4. dokumentowanie stanu przyrody, krajobrazu i  zabytków kultury materialnej  Parku,
 5. gromadzenie eksponatów flory i fauny Parku,
 6. współpraca z lokalnymi samorządami, konserwatorem  zabytków i innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony walorów przyrodniczych, historycznych krajobrazowych kulturowych Parku,
 7. propagowanie i ochrona walorów przyrodniczo – krajobrazowych Parku i regionu,
 8. propagowanie, promowanie i ochrona krajobrazu kulturowego,
 9. udział w postępowaniach dotyczących zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, strategii rozwoju gmin z terenu Parku i otuliny oraz województwa podlaskiego,
 10. działalność na rzecz ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny,
 11. przygotowywanie materiałów do opinii wydawanych przez Dyrektora i Radę Parku,
 12. opracowywanie materiałów do wydawnictw własnych Parku,
 13. pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
 1. stanowisko do spraw ochrony środowiska:
 1. prowadzenie lustracji terenu w zakresie zagospodarowania, wykorzystania i składowania odpadów stałych oraz przygotowywanie wniosków do lokalnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad zagospodarowania odpadów w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko,
 2. prowadzenie lustracji terenu pod kątem zakazu wylewania gnojowicy i ograniczenia nawożenia mineralnego w dolinie Narwi,
 3. współdziałanie z Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie kontroli obór bezściółkowych,
 4. kontrola stanu użytków ekologicznych i podejmowanie działań zmierzających do ich zagospodarowania zgodnego z Planem Ochrony Parku,
 5. prowadzenie prac monitoringowych flory i fauny parku,
 6. udostępnianie wyników prac monitoringowych i badawczych,
 7. współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji prac semestralnych i dyplomowych o tematyce związanej z zagadnieniami poznania, ochrony i udostępniania obszarów Parku,
 8. organizacja badań naukowych i współpraca z ośrodkami naukowymi w zakresie tematów badawczych realizowanych na obszarze parku i prowadzenia badań środowiska przyrodniczego,
 9. opracowywanie materiałów do wydawnictw własnych Parku,
 10. pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
 1. stanowisko ds. turystyki i rekreacji:
 1. projektowanie i wyznaczanie ścieżek dydaktycznych,
 2. opracowywanie i wydawanie publikacji popularyzujących walory parku,
 3. koordynowanie  i organizowanie imprez turystyczno-edukacyjnych,
 4. monitorowanie programów edukacyjnych w szkołach celem zapewnienia zgodności oferty edukacyjnej parku z programem szkolnym.
 5. organizowanie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie ochrony walorów Parku.
 6. turystyczne zagospodarowanie i udostępnianie Parku zgodnie z planem ochrony Parku, maksymalne dostosowanie rodzaju i form zagospodarowania turystycznego do walorów przyrodniczych i kulturowo–krajobrazowych,
 7. modernizację istniejącej i budowę nowej bazy turystycznej w dostosowaniu wielkością i formą do otoczenia przyrodniczego i kulturowego,
 8. ukierunkowywanie i ograniczanie swobodnie wyznaczonych dróg, tras i szlaków.
 9. współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami świadczącymi usługi turystyczne na terenie Parku i otuliny,
 1. udział w pracach przy realizacji wniosków pomocowych.
 2. utrzymanie należytej czystości pomieszczeń siedziby Parku,
 3. prowadzenie informacji na stronach internetowych Parku,
 4. obsługa sekretariatu dyrektora: odbieranie i wysyłanie korespondencji,
 5. prowadzenie kalendarza spotkań, obsługa telefonu i faxu,
 6. ścisła współpraca z pracownikami służby parku.
 1. stanowisko do spraw edukacji:   
 1. opracowywanie, materiałów dydaktycznych i dokumentacyjnych przyrody Parku,
 2. gromadzenie danych i wyników badań środowiska przyrodniczego, wydawnictw i publikacji z zakresu ochrony przyrody,
 3. opracowywanie tematów i gromadzenie materiałów do edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 4. praktyczne prowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkolną,
 5. współpraca z Kuratorium Oświaty i Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w zakresie edukacji ekologicznej,
 6. projektowanie i urządzanie ścieżek dydaktycznych,
 7. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami ekologicznymi w zakresie ochrony przyrody i popularyzacji wiedzy przyrodniczej oraz turystyki,
 8. współpraca z wydawnictwami publikującymi wyniki prac badawczych i monitoringowych,
 9. współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk,
 10. opieka nad uczniami i studentami odbywającymi praktyki w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi,
 11. rozprowadzanie wydawnictw własnych Parku,
 12. prowadzenie strony internetowej Parku,
 13. współpraca z parkami krajobrazowymi województwa podlaskiego w ramach porozumienia zmierzającego do utworzenia Lokalnych Ośrodków Edukacji Ekologicznej,
 14. opracowywanie materiałów do wydawnictw własnych Parku,
 15. pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

6) stanowisko strażników:

 1. współdziałanie z organami, instytucjami bezpośrednio związanymi z ochroną przyrody i krajobrazu w zakresie egzekwowania i eliminowania naruszeń przepisów,
 2. prowadzenie działalności kontrolno – lustracyjnej na terenie Parku i otuliny,
 3. inwentaryzacja cennych pod względem przyrodniczym obiektów i wnioskowanie o objęcie ich ochroną prawną,
 4. kontrola prawidłowości funkcjonowania obiektów poddanych pod ochronę (rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, strefy ochronne stanowisk lęgowych rzadkich ptaków),
 5. informowanie Dyrektora Parku o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w terenie,
 6. opracowywanie materiałów do wydawnictw własnych Parku,
 7. kontrola stanu oznakowania Parku tablicami urzędowymi i informacyjnymi oraz bieżące ich uzupełnianie.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady ustalania zakresów czynności oraz obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

dla poszczególnych stanowisk pracy

 

§ 14. 1. Zakres czynności na poszczególnych stanowiskach ustala Dyrektor w oparciu o akty prawne dotyczące powołania Parku, a ich przyjęcie do realizacji potwierdza pracownik własnoręcznym podpisem.

 1. Koordynację i nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności, ich zgodności ze strukturą organizacyjną i obowiązującymi przepisami sprawuje dyrektor Parku.

 

§ 15. 1. Pracownicy Parku powinni w szczególności:

 1. chronić interesy państwa i zakładu pracy wykonując swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną i prawidłową realizację zadań Parku,
 2. stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić wykonywanie pracy na powierzonym stanowisku.
 1. Do podstawowych obowiązków pracowników Dyrekcji Parku należy:
 1. sumienne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
 2. gruntowne zaznajomienie się z przepisami prawa obowiązującymi na zajmowanym stanowisku,
 3. właściwe planowanie i organizacja pracy na zajmowanym stanowisku,
 4. sumienne wykonywanie poleceń służbowych,
 5. wnikliwe, szybkie i bezstronne rozpatrywanie i załatwianie spraw,
 6. troska o ochronę mienia państwowego i zakładowego,
 7. przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej i państwowej,
 8. przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady postępowania przy opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych

Dyrektora Parku i sposób ich realizacji

 

§ 16. 1. W Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi obowiązują następujące, wewnętrzne akty prawne:

 1. zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Parku,
 2. inne dokumenty: regulaminy, instrukcje, wytyczne.
 1. Opracowanie projektu wewnętrznych aktów prawnych obejmuje jego przygotowanie pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym.
 2. Projekty wewnętrznych aktów prawnych, wymienionych w ust. 1 przygotowuje pracownik, z którego stanowiskiem pracy dokument jest związany.
 3. Projekty wewnętrznych aktów prawnych wymagają uzgodnienia z głównym księgowym jeżeli postanowienia projektu dotyczą spraw finansowo – księgowych.
 4. Po podpisaniu aktu prawnego przez Dyrektora Parku zapoznawane z nim jest stanowisko pracy, celem podjęcia niezbędnych czynności zapewniających pełną jego realizację.
 5. Akty prawne przechowywane są w teczce „Zarządzenia Dyrektora ŁPKDN”.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady planowania pracy Parku

 

§ 17. 1. W Parku obowiązuje roczny plan pracy.

 1. Roczny plan pracy Dyrekcji Parku powinien obejmować podstawowe zadania przewidziane do realizacji w danym roku.
 2. Roczny plan pracy Dyrekcji Parku powinien zawierać zadania wynikające ze Statutu Dyrekcji Parku, planu ochrony ŁPKDN, oraz zadania wynikające z uzgodnień z Departamentem Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 3. Roczne plany pracy i sprawozdania z ich wykonania dyrektor Parku przedkłada do akceptacji  Zarządowi Województwa Podlaskiego.

 

§ 18. 1. Za opracowanie i realizację rocznych planów pracy odpowiadają  specjaliści, zgodnie z tematyką obejmującą dane stanowisko.

 1. Ogólny nadzór nad planowaniem i realizacją planów pracy sprawuje Dyrektor Parku.

 

ROZDZIAŁ VIII

Kontrola wewnętrzna działalności Parku

 

§ 19. 1. Kontrolę wewnętrzną Parku sprawuje Dyrektor i główny księgowy.

 1. Kontrole wewnętrzne mają charakter nieplanowany. Wykonanie kontroli następuje na osobiste polecenie Dyrektora Parku.

 

ROZDZIAŁ X

Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§ 20. 1. Dyrektor Parku podpisuje osobiście następujące dokumenty:

 1. w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora Parku,
 2. wystąpienia, informacje, sprawozdania i wszystkie pisma adresowane do Ministra, Wojewody, Marszałka Województwa Podlaskiego, Zarządu Województwa Podlaskiego, Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Wójtów i Burmistrzów,
 3. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Parku,
 4. decyzje i dokumenty dotyczące spraw osobowych pracowników Parku,
 5. odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne naczelnych i wojewódzkich organów kontroli,
 6. inne dokumenty zastrzeżone do podpisu dyrektora na podstawie odrębnych przepisów i decyzji.
 1. Podczas nieobecności Dyrektora Parku dokumenty wymienione w ust. 1 podpisuje główny księgowy lub inna osoba wyznaczona pisemnie do pełnienia zastępstwa na czas nieobecności.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

 

§ 21. 1. Schemat organizacyjny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Stan etatów na poszczególnych stanowiskach pracy w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin organizacyjny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi wchodzi w życie z dniem 13 września 2011 roku.

 

 

 

Załącznik

do Regulaminu Organizacyjnego

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

 

Stan etatów na poszczególnych stanowiskach pracy

w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi

 

Lp.

Stanowisko

Etaty

1

Dyrektor

1

2

główny księgowy

1

3

stanowisko do spraw ochrony przyrody

1

4

stanowisko do spraw ochrony środowiska

1

5

stanowisko do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych            i kulturowych

0,5

6

stanowisko do spraw edukacji, turystyki i rekreacji

0,5

7

stanowisko strażników

1

 

Metryka strony

Udostępniający: lpkdn

Wytwarzający/odpowiadający: ŁPKDN

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data wprowadzenia: 2013-01-31

Data modyfikacji: 2016-12-08

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2013-01-31